English jokes

Moppen archief (algemeen)


561.

Jantje zit langs de gracht heel hard te huilen. Komt er een bezorgde mevrouw naarJantje toe en zegt: 'Stil maar, stil maar, wat is er gebeurd?' Jantje zegt: 'Mijn moederheeft allebei de katjes in de gracht verzopen!' 'Oooh! wat gemeen!', zegt de mevrouw.'Ja', zegt Jantje, 'Ze had nog zo beloofd dat ik het mocht doen!' (joke-id:3180)


562.

Hiroshima '45
Vietnam '69
Chernobyl '86
Windows '95
Office '97 (joke-id:3181)


563.

Ministerie van Sociale Zaken
Bureau voor de oplossing van financi?le vraagstukken in Nederland

Geachte Meneer/mevrouw

Door volledige door ons ingewonnen inlichtingen betreffende Uw leeftijd, moeilijkeomscholing, gezondheidstoestand e.d., zijn wij van oordeel, dat van Uw voortbestaan geensociaal en uit kapitalistisch oogpunt geen financieel voordeel meer te verwachten valt.

Daar U met Uw erbarmelijke figuur en voorkomen tot schrik van de mensheid rondloopt enbovendien met schandelijk asociaal gedrag ten opzichte van het beschaafde mensdom onrustveroorzaakt, hebben wij tot Uw liquidatie besloten.

U wordt bij deze opgeroepen zich a.s. vrijdag om 15.00 uur aan het crematorium te HelmondBrouwhuis te vervoegen. U dient zich te melden, onder overlegging van dit schrijven, bijde chefstoker op de tweede etage, oven 24, klep 3, om door het verbranden van Uw nuttelozelichaam mede te helpen aan het oplossen van het werklozenvraagstuk in Nederland.

Het reisgeld, enkele reis wel te verstaan, wordt U verstrekt ingevolge art. 42, lid 7 vande overbruggingsregeling en kan worden afgehaald bij de gemeentelijke sociale dienst in Uwwoonplaats.

U wordt verzocht te verschijnen met fris gewassen hals, reine oren en goed gewassenvoeten, daar anders de afzuiginstallatie van de oven tekort schiet en zodoende de geurenniet meer kan verwerken, hetgeen voor het stokende personeel niet aangenaam is. Tevenswordt U verzocht met ingang van vandaag geen alcoholische dranken te nuttigen, teneindeexplosiegevaar te voorkomen.

Met Uw komst naar het crematorium dient U 2 of 3 balen droog stro, hetzij een anderebrandbare stof mee te brengen, tevens wordt U verzocht een plastic zak mee te nemen, waarnaderhand Uw as in zal worden verzameld. Deze as zal gebruikt worden om op gladde wegen testrooien, zodat Uw overblijfselen nog eenmaal het algemeen belang kunnen dienen.

Uw hoofd wordt voor het verbranden geledigd, omdat water, zoals bekend, het vuur dooft.Mochten er nog enige vaste bestanddelen in Uw hoofd worden aangetroffen, hetzij in de vormhersens welke duiden op enige intelligentie, hetzij enig ander materiaal, dan zullen wijdeze opzenden naar de vrije Universiteit in Amsterdam, voor het doen van proeven opbiologisch gebied, waarna het proefmateriaal op de afdeling Curiosa ten toon zal wordengesteld.

Vertrouwende op 100% medewerking in deze, het welk voor alle partijen de meest eleganteoplossing is, tekenen wij met de meeste hoogachting,

Namens het ministerie van Sociale Vraagstukken, Chef Bureau Financi?le Vraagstukken,

Mr. Drs. H.J.H.M. Van Bovenste Puth tot Kerkrade (joke-id:3182)


564.

De trotse ouders nemen hun zoontje mee naar een waarzegster om te weten te komen wathem in zijn latere leven te wachten staat. De waarzegster legt een bankbiljet, een bijbeken een fles whisky op tafel. 'Als hij het geld pakt, wordt hij later bankier. Als hij debijbel neemt, wordt hij misschien priester. En als hij de fles whisky pakt, ben ik bangdat hij als alcoholist zal eindigen.' zegt ze. Het jongetje kijkt even naar de voorwerpenop tafel. Dan neemt hij het bankbiljet en stopt het in zijn zak. Vervolgens neemt hij debijbel onder de arm en de whiskyfles bij de hals. 'Hemeltje,' verzucht de waarzegster, 'ikvrees dat hij politicus gaat worden!' (joke-id:3183)


565.

Een gedetineerde wist heel goed dat in de gevangenis alle post wordt gelezen engecensureerd. Toen hij een brief kreeg van zijn vrouw met een vraag over de tuin: 'Schat,wanneer moet ik de aardappelen poten?,' schreef hij terug: 'Spit in elk geval niet de plekom waar ze stonden. Daar heb ik namelijk al mijn wapens begraven.' Een paar dagen laterschreef zijn vrouw terug: 'Er zijn zes rechercheurs geweest en die hebben elke vierkantecentimeter van de tuin omgespit.' Per kerende post kwam het antwoord: 'Nu is het tijd omde aardappelen te poten.' (joke-id:3184)

VORIGE 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  

VOLGENDE

Terug naar de index


17 June 2024, © 1996-2008 Cheese House, The Netherlands
host: 34.239.170.244